Summer Challenge - Wedstrijdreglement

Deelname aan de Vlaanderen Fietsland Summer Challenge impliceert dat je je akkoord verklaart met het onderstaande wedstrijdreglement.

Wedstrijdreglement

Laatste aanpassing: 5 juli 2020

Image Description

Introductie

Hieronder vind je het wedstrijdreglement. Iedereen die deelneemt aan de Vlaanderen Fietsland Summer Challenge verklaart zich volledig akkoord met dit reglement.

Artikel 1

NodeMapp BV (A. Van Looplein 19, B-2235 Westmeerbeek, KBO-nummer 0834.906.219), de vennootschap die vlaanderen-fietsland.be runt, organiseert samen met Vlaanderen Vakantieland (koepelnaam waaronder de partners binnen de toerismesector in Vlaanderen samenwerken om het toerisme in Vlaanderen intens te promoten. Die partners zijn: de 5 Vlaamse provincies, de Kunststeden, de vzw Logeren in Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen), hieronder de 'organisatoren' genoemd, organiseren een wedstrijd onder de naam 'Vlaanderen Fietsland Summer Challenge' (hieronder de 'wedstrijd' genoemd), een wedstrijd waarvan de procedures in het onderstaande reglement worden toegelicht.

Artikel 2

De wedstrijd staat gratis open voor iedereen die interesse heeft in de wedstrijd. De wedstrijd vindt plaats van 6 juli 2020 t/m 30 september 2020. De organisatoren behouden zich het recht om personen niet toe te laten tot de wedstrijd. Dit wedstrijdreglement vervangt alle voorgaande versies en is ook van toepassing op de vorige edities.

Artikel 3

Wie wil deelnemen aan deze wedstrijd moet tenminste over een (gratis) Vlaanderen Fietsland account beschikken. Het aanmaken van een account en deelname aan de wedstrijd vallen onder het privacybeleid van vlaanderen-fietsland.be (www.vlaanderen-fietsland.be/nl/home/privacy). Ook de gebruiksvoorwaarden van vlaanderen-fietsland.be (www.vlaanderen-fietsland.be/nl/home/terms) zijn van toepassing op deze wedstrijd.

Bij misbruik (e-mailadressen van derden invoeren, foutieve gegevens doorgeven,...) behouden de organisatoren zich het recht om de betreffende deelnemer te verwijderen uit de wedstrijd. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren.

Artikel 4

De organisatoren hechten veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. De organisatoren doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De organisatoren houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). De organisatoren gebruiken persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om het wedstrijdverloop vlot te laten verlopen (info of waarschuwingen aangaande de wedstrijd en het bepalen van de winnaars). De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen. Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens van alle deelnemers uit onze databank gewist.

Artikel 5

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis heeft van de beperkingen van het internet. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.

Artikel 6

De organisatoren behouden zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Artikel 7

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich het recht om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 8

Een uitgebreide beschrijving van de spelregels en de inhoud van de wedstrijd staan op deze webpagina beschreven: www.vlaanderen-fietsland.be/nl/events/summer-challenge.

Artikel 9

De organisatoren zijn onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen van fietsroutes en het op zoek gaan naar virtuele woorden tijdens de fietstocht met behulp van een smartphone app).

Artikel 10

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden door de deelnemers begaan tijdens het volgen van een fietsroute. De organisatoren dringen er bij de deelnemers op aan om zich nauwgezet te houden aan de lokale verkeersregels en hierbij geen schade toe te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van derden. De fietsroutes en andere info op de verschillende digitale kaarten die vlaanderen-fietsland.be aanbiedt via zijn website en app kunnen fouten bevatten en afwijken van de reële verkeerssituatie op het terrein. De verkeerssituatie op het terrein heeft steeds voorrang op de situatie op de kaarten van de website en app van vlaanderen-fietsland.be.

Artikel 11

Deelnemers kunnen gedurende de wedstrijd met behulp van de Vlaanderen Fietsland app op zoek gaan naar woorden die virtueel verstopt zijn bij de verschillende geselecteerde hotspots. Deze hotspots zijn geselecteerd in samenwerking met een aantal samenwerkende partners (www.vlaanderen-fietsland.be/nl/events/summer-challenge/hotspots). De bedoeling is dat deelnemers gedurende de wedstrijd proberen om zoveel mogelijk hotspots per fiets te ontdekken. Aan elke hotspot ligt een virtueel woord verborgen. Door in te checken in de nabijheid van een hotspot (in een straal van 500 meter rond de betreffende hotspot) met behulp van de app van Vlaanderen Fietsland, kunnen deelnemers binnen de 3 minuten het voorgestelde woord, waarvan de letters door elkaar geschud worden, proberen te raden.

Elke deelnemer heeft per hotspot maximum 1 poging ter beschikking. Geen enkele reden voor het falen van het bepalen van een woord aan een bepaalde hotspot (ook geen technische reden) kan aangehaald worden door de deelnemer om een herkansing te krijgen voor de betreffende hotspot. De bedoeling is dat deelnemers zoveel mogelijk hotspots ontdekken gedurende de wedstrijd en proberen om zoveel mogelijk woorden te raden.

Artikel 12

Elke deelnemer maakt kans op een prijs uit de voorziene prijzenpot (www.vlaanderen-fietsland.be/nl/events/summer-challenge/prijzen). De prijzen zullen na afloop van de wedstrijd toegekend worden aan de deelnemers op basis van het totaal aantal woorden dat zij wisten te raden. Bij gelijke stand tussen bepaalde deelnemers, zal een schiftingsvraag de uiteindelijke winnaars bepalen. De winnaars worden tussen 1 oktober 2020 en 31 oktober 2020 gecontacteerd per e-mail (het e-mailadres van de Vlaanderen Fietsland account waarmee ze hebben deelgenomen) om hun mee te delen op welke manier de prijs kan geïnd worden.

Artikel 13

De lijst van winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisatoren zijn bevoegd om de winnaars te bepalen op een correcte manier.

Artikel 14

Een belangrijk onderdeel van de wedstrijd is het volgen van fietsroutes met behulp van de Vlaanderen Fietsland app. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden tijdens het volgen van een publicatie (fietsroute) via de Vlaanderen Fietsland app of andere gegevensdrager van fietsroutes die via vlaanderen-fietsland.be wordt aangeboden.

De lokale verkeerssituatie en/of het lokale verkeersreglement heeft steeds voorrang op de situatie die zichtbaar is in de Vlaanderen Fietsland app of andere gegevensdrager van fietsroutes die via vlaanderen-fietsland.be wordt aangeboden.

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de staat waarin de gepubliceerde fietstrajecten zich bevinden. De organisatoren publiceren en digitaliseren fietsroutes en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid of staat op het terrein van elke route of digitale kaart die wordt aangeboden.

Artikel 15

De organisatoren hebben het recht om deze wedstrijd te allen tijde uit te stellen, in te korten, verlengen of in te trekken zonder welke verplichting dan ook indien dit door overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te garanderen nodig is. Het is tevens mogelijk dat de organisatoren aan dit reglement toevoegingen aanbrengen die hier zullen gepubliceerd worden en integraal deel van uitmaken.